Skontaktuj się z nami już teraz!

Skontaktuj się!
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Roraima

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1 DEFINICJE

Cena – zdefiniowana w polskich złotych kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca podatek od towarów i usług, która jest należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Produktu na Kupującego zgodnie z Umową sprzedaży. Cena nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że odrębne warunki promocji stosowane przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub z wykorzystaniem Środka porozumiewania się na odległość.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - uprawnienie polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego, przypisane konkretnemu Kupującemu, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji lub usług.

Kupujący – osoba fizyczna lub działająca przez osobę uprawnioną do samodzielnej reprezentacji osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną kupująca w Sklepie lub podejmująca czynności zmierzające do dokonania zakupu.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.

Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub z wykorzystaniem Środka porozumiewania się na odległość.

Sklep - platforma umożliwiająca Kupującym zawieranie Umów sprzedaży oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.roraima.pl.

Sprzedawca – MICHAŁ GĄSTAŁ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

Środek porozumiewania się na odległość – rozwiązanie techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewania się na odległość, w tym telefon, poczta elektroniczna, telefaks lub czat internetowy.

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.roraima.pl.
 2. Wskazany w ust. 1 Sklep internetowy prowadzony jest przez MICHAŁA GĄSTAŁA, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniochaktóry jest również Administratorem danych osobowych Kupujących na potrzeby realizacji sprzedaży i niniejszego Regulaminu. Zakres przetwarzanych danych i inne informacje dostępne są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14.
 3. Ten Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu internetowego i zawierają Umowy sprzedaży za jego pośrednictwem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 4. Zgoda na przyjęcie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnym dokumencie Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, ma charakter opcjonalny, jednakże jest niezbędna do założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia przez Kupującego.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Regulamin/5, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 6. Polityka Prywatności, o której mowa w ust. 6, dostępna jest nieprzerwanie pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez następujące środki komunikacji:
 • Adres pocztowy: ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha
 • Adres e-mail: shop@roraima.pl
 • Telefon: +48 508-755-464
 • Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Wola Magnuszewska 47, 26-910 Magnuszew
 • Adres do wysłania reklamowanego towaru: Wola Magnuszewska 47, 26-910 Magnuszew
 • Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa taka jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji tych przeglądarek, ponieważ strona może działać nieprawidłowo na starszych wersjach;
 • aktywne konto poczty elektronicznej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript;
 • w przypadku zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem urządzeń mobilnych - system operacyjny Android lub iOS.
 1. Przeglądanie dostępnych Produktów nie wymaga zakładania Konta w Sklepie internetowym. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. W przypadku złożenia zamówienia bez zakładania konta, Kupujący otrzyma status „Gość”. Brak założenia konta uniemożliwia śledzenie zamówienia na stronie Sklepu internetowego. Kupujący o statusie „Gość” otrzyma jedynie potwierdzenie dokonania zakupu oraz numer przesyłki na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego, działającego w sieci Internet, może wiązać się z normalnym ryzykiem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Kupującego, podłączonego do sieci Internet, szkodliwego oprogramowania (np. „wirusy”, „robaki”, „konie trojańskie”) albo pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń, Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne mające na celu jego wykluczenie lub minimalizację.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Informacje dotyczące Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, takie jak parametry techniczne, użytkowe i ceny, mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
 2. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt.
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 4. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie. Jednocześnie dodanie produktu do koszyka przez Kupującego nie stanowi jego rezerwacji lub „zamrożenia ceny”.
 5. Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie opcji, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia się również informację o najniższej Cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt oferowany jest sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia się również informację o najniższej Cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. W przypadku Produktów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia się informację o Cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są następujące metody płatności:
  1. zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. za pomocą karty płatniczej:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Płatności Shoper
 • PayU
za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego; kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 2. Czas realizacji zamówienia, w przypadku wyboru przez Kupującego płatności kartą lub przelewem, liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:
 • Polska
W Sklepie dostępne są następujące metody dostawy:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • za pośrednictwem ORLEN Paczki;
 • do paczkomatów InPost.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Wola Magnuszewska 47, 26-910 Magnuszew niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym paragrafie przysługują również osobie fizycznej, zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.
 4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji (w tym dotyczących działania Sklepu) na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Jeśli na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji:
 • twierdzeń dotyczących okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji i przedstawienie posiadanych dowodów na ich poparcie (o ile takowe Konsument posiada), w szczególności informację o rodzaju i dacie wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
 • dane składającego reklamację Konsumenta, w tym jego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail, na który udzielona zostanie odpowiedź na reklamację;
 • w przypadku roszczeń pieniężnych - wskazanie numer rachunku bankowego, na który ma zostać spełnione żądane świadczenie.

Przedstawione wymagania są jedynie zaleceniem i nie mają bezpośredniego wpływu na skuteczność reklamacji złożonych pomijając zalecany opis. Niemniej jednak, mogą one przyczynić się do szybszego i bardziej dokładnego wyjaśnienia sprawy.

 

II KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Towary
  1. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  3. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać:
 • wymiany towaru,
 • naprawy towaru.
Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy

w sytuacji, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres Wola Magnuszewska 47, 26-910 Magnuszew. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Sprzedawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
 • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
 • internetowej platformy ODR (Online Dispute Resolution), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Sprzedawcy jak i Konsumenta. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

III KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI

 1. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 10 ust. 7 Regulaminu.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelkie umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umów zawartych na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Kupującego, przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w których nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, związanego z umową zawartą za pośrednictwem Sklepu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu - w granicach dopuszczonych przez prawo - jest wyłączona.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GTP Harvey Michał Gąstał
ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha
adres e-mail: shop@roraima.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................

[Podpis]

 

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin Konta

w sklepie internetowym Roraima

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
§ 9 Postanowienia końcowe

 

§ 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - uprawnienie polegające na zapewnieniu dostępu do Sklepu internetowego, przypisane konkretnemu Kupującemu, umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcji lub usług.

 

Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną założenia i prowadzenia Konta.

Sklep - platforma umożliwiająca Kupującym zawieranie Umów sprzedaży oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.roraima.pl.

Usługobiorca - każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.

Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.

Usługodawca - MICHAŁ GĄSTAŁ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha.

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną prowadzenia Konta w serwisie dostępnym pod adresem internetowym www.roraima.pl.
 2. Wskazany w ust. 1 Sklep internetowy prowadzony jest przez MICHAŁA GĄSTAŁA, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniochaktóry jest również Administratorem danych osobowych Usługobiorców na potrzeby realizacji sprzedaży i niniejszego Regulaminu. Zakres przetwarzanych danych i inne informacje dostępne są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14.
 3. Ten Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu internetowego i zawierają Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość.
 4. Zgoda na przyjęcie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnym dokumencie Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, ma charakter opcjonalny, jednakże jest niezbędna do założenia Konta przez Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 6. Polityka Prywatności, o której mowa w ust. 6, dostępna jest nieprzerwanie pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez następujące środki komunikacji:
 • Adres pocztowy: ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha.
 • Adres e-mail: shop@roraima.pl
 • Telefon: +48 508-755-464.
 • Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa taka jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji tych przeglądarek, ponieważ strona może działać nieprawidłowo na starszych wersjach,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
 • w przypadku zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem urządzeń mobilnych - system operacyjny Android lub iOS.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego, działającego w sieci Internet, może wiązać się z normalnym ryzykiem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, podłączonego do sieci Internet, szkodliwego oprogramowania (np. „wirusy”, „robaki”, „konie trojańskie”) albo pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń, Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują jego wystąpienie.

 

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie darmowe, dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. Niezbędne jest w tym celu podanie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • hasło.
 1. Zalecane jest stosowanie haseł wcześniej nieużywanych o długości co najmniej 12 znaków, w tym małych liter, dużych liter, cyfr i znaków specjalnych takich jak: !@#$%^&*().
 2. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.
 4. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. Żądanie usunięcia Konta może zostać skierowane do Sprzedawcy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 5. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI
 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę umowy o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył usługi cyfrowej, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do jej dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę uprzywilejowanego terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta.
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy o prowadzenie Konta bez wzywania do dostarczenia usługi cyfrowej, jeżeli:
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy usługi cyfrowej lub
 • Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy o prowadzenie Konta wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył jej w tym terminie.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową o prowadzenie Konta usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą umową usługa miała być dostarczana. Jeśli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać jej doprowadzenia do zgodności z tą umową. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego. Dodatkowo, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową o prowadzenie Konta, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Usługodawca nie doprowadził usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z tą umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając charakter oraz cel tej usługi cyfrowej, w jakim jest wykorzystywana;
 • brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z tą umową;
 • brak zgodności usługi cyfrowej z umową o prowadzenie Konta jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy o prowadzenie Konta bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową);
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową o prowadzenie Konta w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

 

III. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
 • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
 • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: >https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: >https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o prowadzenie Konta, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 7 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
 • zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
 • zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
 • zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta co najmniej na miesiąc przed wprowadzeniem zmian w życie. W przypadku, gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian. Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. Do zamówień składanych w Sklepie z wykorzystaniem Punktów stosuje się regulamin Sklepu.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GTP Harvey Michał Gąstał
ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha
adres e-mail: shop@roraima.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................

[Podpis]


(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin Newslettera

w sklepie internetowym Roraima

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Umowa
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy
§ 7 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
§ 8 Postanowienia końcowe

 • 1 DEFINICJE

Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


Newsletter – wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie, dostarczane nieodpłatnie Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Umowy, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.


Przedsiębiorca uprzywilejowany - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.


Regulamin – niniejszy regulamin.


Sklep - platforma umożliwiająca Kupującym zawieranie Umów sprzedaży oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym www.roraima.pl.


Umowa – umowa o dostarczanie Newslettera.


Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.


Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.


Usługodawca – MICHAŁ GĄSTAŁ, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha.


Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 § 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Newsletter’a w serwisie dostępnym pod adresem internetowym www.roraima.pl
 2. Wskazany w ust. 1 Sklep internetowy prowadzony jest przez MICHAŁA GĄSTAŁA, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GTP Harvey Michał Gąstał, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1231295705, nr REGON 361021459, ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniochaktóry jest również Administratorem danych osobowych Usługobiorców na potrzeby realizacji sprzedaży i niniejszego Regulaminu. Zakres przetwarzanych danych i inne informacje dostępne są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14.
 3. Ten Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu internetowego i zawierają Umowy o świadczenie usługi Newsletter’a za jego pośrednictwem lub za pomocą środka porozumiewania się na odległość.
 4. Zgoda na przyjęcie warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnym dokumencie Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, ma charakter opcjonalny, jednakże jest niezbędna do założenia Konta przez Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Regulamin/5, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 6. Polityka Prywatności, o której mowa w ust. 6, dostępna jest nieprzerwanie pod adresem internetowym https://roraima.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14, w sposób umożliwiający jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jej treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na dowolnym nośniku w każdej chwili.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez następujące środki komunikacji:
 • Adres pocztowy: ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha.
 • Adres e-mail: shop@roraima.pl.
 • Telefon: +48 508-755-464.
 • Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i otrzymywania Newsletter’a potrzebne jest:
 • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa taka jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszych stabilnych wersji tych przeglądarek, ponieważ strona może działać nieprawidłowo na starszych wersjach,
 • aktywne konto poczty elektronicznej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
 • w przypadku zawierania Umowy o świadczenie usługi Newsletter’a za pośrednictwem urządzeń mobilnych - system operacyjny Android lub iOS.
 1. Usługodawca informuje, że korzystanie ze Sklepu internetowego, działającego w sieci Internet, może wiązać się z normalnym ryzykiem, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, podłączonego do sieci Internet, szkodliwego oprogramowania (np. „wirusy”, „robaki”, „konie trojańskie”) albo pozyskania lub modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia powyższych zagrożeń, Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują jego wystąpienie.

 

§ 4 UMOWA

 1. Usługobiorca może dobrowolnie i bezpłatnie zapisać się do Newslettera.
 2. W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Umowy kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zawierania Umowy.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Umowy. Następnie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail i potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji Umowy Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W razie niewykonania powyższych czynności przez Usługobiorcę, usługa Newsletter’a nie będzie mogła być świadczona.
 7. Newsletter jest dostarczany niezwłocznie po utworzeniu przez Usługodawcę wiadomości przeznaczonych dla Usługobiorców.
 8. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 9. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu.
 10. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących treści cyfrowych objętych Regulaminem na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 1. USŁUGOBIORCY UPRZYWILEJOWANI
 1. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z Umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku niewłaściwej realizacji przez Usługodawcę Umowy, Usługobiorca uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień uregulowanych w rozdziale 5b Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył treści cyfrowych objętych Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może wezwać go do ich dostarczenia. Jeżeli mimo to Usługodawca nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez Usługobiorcę uprzywilejowanego i Usługodawcę terminie, Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy.
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową, jeżeli:
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowych objętych Umową lub
 • Usługobiorca uprzywilejowany i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowych objętych Umową miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Newslettera z Umową, który – z uwagi na fakt, że Newsletter jest dostarczany w sposób ciągły - wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z tą Umową miał być dostarczany. Jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową. W przypadku braku zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem, Usługobiorca uprzywilejowany ma obowiązek współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Usługobiorcy uprzywilejowanego. Dodatkowo, jeżeli treści cyfrowe objęte Regulaminem są niezgodne z Umową, Usługobiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności tych treści cyfrowych z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
 • Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowych objętych Regulaminem do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę uprzywilejowanego o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane;
 • brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić je do zgodności z Umową;
 • brak zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta (tj. żądania doprowadzenia treści cyfrowych do zgodności z Umową);
 • z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z Umową treści cyfrowych objętych Regulaminem w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy uprzywilejowanego.

 

III. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Usługodawca informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Konsument może skorzystać m.in. z:
 • pomocy odpowiedniego Europejskiego Centrum Konsumenckiego z Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Centra udzielają informacji o prawach konsumentów i pomagają w rozwiązaniu sporu w przypadku zakupów transgranicznych. Pomoc Europejskich Centrów Konsumenckich jest co do zasady bezpłatna. Lista Centrów Konsumenckich właściwych dla danego państwa znajduje się pod adresem: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/
 • internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR), zapewnianej przez Komisję Europejską, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ponadto, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można skorzystać z następujących form wsparcia:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
Poprzednie postanowienie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne zarówno dla Usługodawcy jak i Konsumenta. Konsument może dodatkowo skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Usługobiorca uprzywilejowany ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
 3. Aby Usługobiorca uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, musi poinformować Usługodawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Usługobiorca uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy, że Usługobiorca uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

§ 7 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:
 • zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub
 • zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub
 • zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.
 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 2. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 5. Jeżeli zmiana, o której mowa w poprzednim postanowieniu, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Newslettera lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Wybór prawa polskiego dla Umowy zawartej na podstawie Regulaminu z Konsumentem nie uchyla i nie ogranicza praw Konsumenta przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znajdujących zastosowanie dla tego Konsumenta w sytuacji, w której nie ma miejsca wybór prawa. Oznacza to w szczególności, że jeśli właściwe dla danego Konsumenta przepisy krajowe przewidują ochronę szerszą niż wynikająca z niniejszego Regulaminu lub prawa polskiego – stosuje się tę ochronę szerszą.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, związanego z Umową, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GTP Harvey Michał Gąstał
ul. Piaskowa 22, 05-532 Baniocha
adres e-mail: shop@roraima.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................

[Podpis]

 

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl